Mateřská škola Hostouň, 

okres Domažlice

příspěvková organizace

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace najdete také na           Úřední deska


"Duha-Regenbogen" - 5. 6. 2024 pojedeme společně s dětmi z Kita Waldthurn do Farmaparku U Toma v Ledcích u Plzně. Tandem poskytl dotaci na financování nákladů z projektu "Odmalička".

5. 6. 2024 jsme společně s Kita Waldthurn navštívili Farmapark U Toma v Ledcích u Plzně. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá a nadšení dětí i dospělých neskutečné. Moc jsme si to užili. Z výletu jsme doslova přijeli jako "farmáři". Prohlídku a krmení zvířátek si s námi užila také paní Jindrová z Tandemu  v Plzni, který tento projekt financoval. Děti nadšeně rodičům vyprávěly zážitky z výletu, takže už teď víme, že o víkendu nebo o prázdninách vyrazí na rodinný výlet.


Proč školka Hostouň

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové

Členové pedagogického týmu mají dlouhodobou praxi s dětmi předškolního věku.

Vzdělávání hrou

Využíváme prvky Montessori pedagogického systému a prožitkové učení.


Sportujeme i tvoříme

Naším cílem je všestranný rozvoj dětí.

Projekty

Projekt "Modernizace školní kuchyně MŠ Hostouň" je zaměřena na dodávku vybavení školního stravovacího zařízení - konvektomatem s kapacitou 30-50 jídel včetně sady gastronádob do konvektomatu, otevřenou podestavbou pod konvektomat, změkčovačem vody a kondenzační digestoří, je zaměřen na zlepšování pracovního prostředí pro pracující zaměstnance kuchyně, dojde i ke zvýšení produktivity práce a k úspoře provozních nákladů. Záměrem bylo na nové technologické vybavení školní kuchyně na kapacitně a kvalitativně vyšší úrovni s tím, aby bylo možno vyřadit dosud využívaný plynový sporák s elektrickou troubou, aby došlo k ulehčení práce personálu a snížení energetické náročnosti provozu. Současně byl posuzován soulad zakázky s principy 3E (hospodárnost, účelnost, elektivnost) při nakládání s veřejnými finančními prostředky. Rozsah, množství a požadovaná kvalita byla kladena na hospodárnost, účelnost a efektivitu.                                                                                                         Spolufinancováno Evropskou Unií.

Dotační program je realizován na základě projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v rámci programu Operační program Zaměstnanost plus (dále jen OPZ+) a projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023-2025. Cílem Programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách (v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) ve věkové kategorii 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Účelem dotačního programu je zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách, tím, že bude poskytováno bezplatné školní stravování. Předpokládá se, že dojde ke zlepšení školní docházky a současně dojde k začlenění dětí a žáků do třídních i školních kolektivů. Z hlediska výživových požadavků budou mít děti a žáci možnost konzumovat nutričně vyváženou stravu odpovídající současným zdravotním doporučením, připravovanou s ohledem na věk strávníka.   

Spolufinancováno Evropskou Unií.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Financováno Evropskou Unií.

Prozkoumáme svět

Chceš se přidat? Můžeš hned!

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem "Prozkoumáme svět" jsme rozdělili do šesti časových úseků - tematických bloků. Specifické cíle a obsahy výchovně vzdělávací práce jsou podrobně zpracovány v TVP tak, aby byla dodržena zásada opakování, přičemž nesmí být opomíjena různorodost a pestrost forem a metod, které jsou prostředkem výchovně vzdělávací práce pedagogů. Vše, co nás obklopuje a co děti zajímá, je pro pedagoga inspirací pro motivaci, proto je TVP živým dokumentem, s nímž pedagog stále pracuje - inovuje. Obsah vzdělávání je souhrnem dílčích vzdělávacích cílů, ke kterým pedagog směřuje a jimiž vývoj dítěte podporuje. Vzdělávací nabídkou jsou metody a prostředky, mezi ně zařazujeme zejména prvky Montessori pedagogiky. Konkretizované očekávané výstupy, které dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže, jsou tou největší odměnou pedagogů i ostatního personálu školy.

Naším hlavním cílem je

  • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Pilíře - na čem výchovně vzdělávací práce stojí

  • Nejdůležitější je to, co dítě prožívá a jak se cítí
  • Ve středu zájmu stojí dítě se svými potřebami a zájmy
  • Jádro vzdělání neleží v řízené činnosti, ale ve všem, co se děje
  • Dítě si odnáší kompetence, ne splněné úkoly
  • Vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, pro pedagoga záměrnou

Kontakt

Mapa, tel.číslo, e-mail, facebook 

Mateřská škola Hostouň, okres Domažlice 

příspěvková organizace

Dobrohostova 187
345 25 Hostouň 

ředitelna: +420 379 496 107

třída:         +420 720 963 185

jídelna:     +420 603 272 540

ID: 3mjetyc 

skolka@hostoun.cz